Här kommer rullningsbara boxar med text!

Nyheter! News! En scrollbar ruta som du själv bestämmer storleken på. Denna ruta är 200 pixlar bred och 100 pixlar hög. Det är är egentligen en "Box" som kan ha de flesta andra egenskaperna för CSS-formatering som text kantlinjer, teckensnitt och bakgrundsfärg. Det som gör denna ruta bläddringsbar är egenskapen "overflow" som här är angiven till "auto" vilket innebär att bläddringslisten visas när innehållet i boxen inte får plats... ...glömde nästan berätta att avståndet från boxens kanter kan anges i som "padding", denna ruta har 10 pixlars avstånd från kanten.
Alla dessa "boxar" är alltså inte någon formtagg, utan de är uppbyggda ned stilmallar (CSS). Rullningslisten dyker upp när den behövs, därför att i stilmallen står det overflow: auto.
/ Rolf Malmquist
Även rullningslisternas färg bestäms i stilmallen. När det bara syns en liten pil har man alltså satt färgerna så att de smälter in i bakgrundsfärgen!
/ Rolf Malmquist
Högerklicka på sidan och välj Visa källa. Spar sedan om koden på din hårddisk med det namn du själv vill ha exempel-vis kalle.html. Sedan kan du prova att ändra i stilmallen för de olika boxarna!
/ Rolf Malmquist
Du kan alltså ha väldigt mycket text i en box och den tar väldigt litet plats på din hemsida! Dessutom kan den som tittar på sidan samtidigt bli nyfiken på vad som döljer sig längre ned i boxen!
/ Rolf Malmquist
Texten här nedanför är hämtad här! Den handlar om Bellmans levnads-beskrivning. Den motsva-rar nästan två A4-sidor!
Kongl Slottet den 8 Maji 1794. Som jag almänt är känd så på den Moraliska som Physiska sidan, det will säga till hjärtat, min wandel, ock min constitu- tion, så är jag En herre af mycken liten djupsinnighet, ock frågar eij efter om solen går eller jorden axlar sig. Hwad jag kan bedyra är at jag will ingen warelse i Naturen ondt - älskar, oändligen En ädel man, ock med ouphör- lig låga Fruentimber ock små beskedliga Barn, äter efter aptit litet ock godt, Söndag hwitkål - Torsdag ärter, Lördag ström- ming. - Som till en lefwernes- beskrifning synes wara nödigt, at man Nämner dödsåret eller rättare sagdt Födelse året, altså finner jag mig befo- gad at utsatta det- samma enligit kyrko- boken i Sant Maria Magdalena forsamling fast långsen opbrunnen wid 1758 års brand - till den 4 febr 1740. Faddrarna woro min FarMor Fru Elisa- bet Dauer, Riks- Rådet Gref Jan Gyllenborg, Biskop Ryselius menar jag har döpt mig - bene. Marskalkar på mine föräldrars bröl- lop - Den ännu lef- wande Presidenten Grefwe Lilljenberg då Häradshöfdingen, ock Kammar Rådet Wulfwenstierna . - För mina Föräldrar lyste 1739 - första gången Biskopp Ryselius; 2 gången - Lagerlöf - 3 gången Kalsenius - wigde blefwo de af ÄrkieBiskopen Steuck, i Stockholm war då Riksdag - Huru mina föräldrar krånglade blef jag som sagt, född den 4 feb 1740 - min mor wacker som en dag, oändligen god, charmant i sin klädnad, god mot alla meniskor, delicat i omgänge - hade En förträffelig röst ock hade wänt sig att ligga i 21 Barn- sängar - honij qvi mal y pense, men detta lekwärcket gjorde husets Ruin. Wid 6 års ålder kom jag under information i Maria skola, Min Morfader Magister Her- monius war där Kyrcko- herde ock gift med min Mormor från gamla Arås, hwarföre hon hette Arroselle. Min förste Informator war liksom Min salig faders´ Informator, Den allmänt kände Hybner, en Doctor Rutstrom, som älskade mig mycket, af honom har jag lärdt stafwa, med en liten Pinne som då Brukades med ett litet hästhufwud på, - ock läste jag flitigt. jag äger än en lefwande Skolkamrat i Kongl Secreteraren Bryssell, som spelar excellent clavêr. Sedan bekom jag till Informator Kyrkoherden Norman som ännu lef- wer, ock efter honom En wid namn Swaliung, Den ingen agtade utan har jag tillika med nu lefwande Span- målshandlaren eller grosseu- ren Kellbek gifwit honom stut - omsider fick jag en annan Informator som hette Höckert ock kom till Tulln, den slog mig på fingerstumparna med linialen för det jag eij wille kunna Euclides' ock Collegia Metaphysica eller Physica - Hjernan ännu i mig wrides när Jag täncker på Euclides ock på de Trianglarna, a b c - ock c, d, a - Swetten ur min Panna gnides. wärre än på Golgatha Äntlig opklarnade dagen, Mina Föräldrar, hade fun- nit då jag låg i feber, at jag under paroxismen, talade all ting på wers. ock sjöng for min Mor - så, at de föllo i förundran, då omgicks i Föräldrarnas hus, nu lefwande Presi- denten Rosenadler, Presi- denten Carleson, Cancelli- Rådet Rabbe, Cancelli- Rådet Nordenflyckt ock då Secret: sedan vice Presidenten i Commers Collegio - Sillfwersköld. jämte K Secrete Abraham Sahlststedt. Mig waldes till Informator Ett genie wid namn Clas Ludvig Ennes; hwilken genom mig befordrades hos Salig Kungen till Pastorat i Skåne ock Östra Herrestad, där lärde jag att af honom hantera Apollos' lyra, under hans inseende har jag författat flere bref ock Poesier, ock bland dem 1755 Öf- wersättningar af psal- mer i Halliske psalm- boken, som med flere bref på tyska, Ängelska Italienska ock fransyska lära förwaras hos Presid Rosenadler i dess Biblioteque hemma. wid samma tid blef jag tillika med då warande Ryttmästaren, sedan Hof- marskalcken Jenning, Professor Trotzelius ock nu warande Amiral Nordenankar, under Présidenten Rosenadlers' Klubba, Ämneswen i K Wettenskaps Academien, ock efter den tidens' sed, mottagen på Rid- darhuset i Academien, Rum införd af 2ne Ledamöter Bergs-Rå- det Adlerheim - den andra har jag förglömt. ____ förswenskade den tiden en fars' förmaning till Sin Son företagande en utrikes Resa, tryckt hos Wilde, orignalet af Presidenten Carleson som han funnit i Aleppo - Sedermera öfwersatt utdrag af Skriwers Själeskatt tryckt i Norköping hos Edman. På samma tid öfwersatt ock till min Mor dedi- cerat, Landshöfdingen v. Schweinitz döds- betracktelser. lämpa- de till Evangelierna, ock öfwersatt på wers de där befintelige tyska Sonnetter Samma tid skrifwit en nu mera sällsynt Skrift Månan; ett enda ord censurerat af den store von Dalin Senare Arbeten känner man nog En skrift Som kallas hwad behagas, mycket sällsynt, är en Satire på Biographier - ock af min hand De Bachanaliska Sakerna äro nog kända. ____ 1759 - war jag första gången öfwerlastad ock placat, såfwande i min Mors knä, sedan jag hos holländske Ministern Martewill på Söder, i granskapet af mina föräldrars hus tagit mig ett Pontaks-rus. // // jag kom hem så röd ock skön eftermiddagen mot fyra, då till dagens aftonbön man såg folcket sig utstyra Mina Systrar pjåkiga med bindmössor syntes niga men jag rosenblommig stiga, till min Mor ock kjortlarna. // // Min Carl Mickel, sade hon hwar min Gåsse har du warit, åh min Mor, jag har erfarit - en mig något stor portion. ja så, så så - Calle lilla, luta du ditt hufwud ner, lägg dig på mitt knä jag ber, wet din Mor Will dig eij illa. Är det då så underligt att hela min warelse, hwar minsta tancke, hwar andedräckt, oplifwar min olyckliga belägen- het, at så innerligen hålla af fruntimber; Guds hämnd ware öfwer mig , om jag icke blir förtjust af en gammal utsliten stubb med alla sina trasor på sopbacken wid packartorget. - jag ser en Kärleks Gudinna i hwar loppa ock En Astrild i hwar utkastad nedandel, en ut- trampad nedkippad sko, min Gud en frun- timbers sula hwarpå hon wandrat i gröna gången, ger mina ögon mera lif ock wällust, än den lager hwarmed man mig på Medaillonen hedrat. Continuation härnäst om skälmstycke kärlek ock mera gu tår Bror Blad.
/ Rolf Malmquist

Nu, sedan jag har letat både på min hårddisk och på Internet, har jag hittat JavaScriptet som skapar en rullande text i namnlisten! Resten av det du ser på denna hemsida är boxar med text i och räcker inte boxens storlek till för att visa boxens innehåll, så dyker det upp en rullningslist! I denna litet större box tänkte jag skriva så mycket eller litet text att det inte skulle behövas någon rullningslist. Det är också därför jag har större text här för att den snabbare ska fylla boxen med text! / Rolf Malmquist
Jag kopierar in samma text här som i boxen ovanför, men jag fyller på med litet text så att det dyker upp en rullningslist! Jag har ändrat bakgrundsfärg (#4B0082) och textfärg (#E9967A), lagt samma färg (#4B0082) på de olika delarna i rullningslisten (utom på scrollbar-arrow-color: #FFFFFF;
d. v. s. vit!).
Nu, sedan jag har letat både på min hårddisk och på Internet, har jag hittat JavaScriptet som skapar en rullande text i namnlisten! Resten av det du ser på denna hemsida är boxar med text i och räcker inte boxens storlek till för att visa boxens innehåll, så dyker det upp en rullningslist! I denna litet större box tänkte jag skriva så mycket eller litet text att det inte skulle behövas någon rullningslist. Det är också därför jag har större text här för att den snabbare ska fylla boxen med text!
/ Rolf Malmquist
LÄNKAR

http://www.flowsim.se/picts/iljstylesheets/iljstyleind.html

http://www.datakunskap.com/kodarkiv/javascript/

Rullande text i namnlisten hittad på sidan:http://www.webdesignskolan.com/javascripts/titelscroller.htm


© Rolf Malmquist